คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวนิสิต
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ข่าววิจัย
 • จัดซื้อจัดจ้าง

คณะเปิดสอน จำนวน 3 ระดับ 9 หลักสูตร 21 สาขาวิชา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรวดุษฎีบัณฑิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 9 สาขาวิชา

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท

  หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา

 • หลักสูตรระดับปริญญาเอก

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 5 สาขาวิชา

MBS Channel

วิดีโอคณะการบัญชีและการจัดการ

วิดีโอกิจกรรม อบรม และบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MBS Channel : การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

18-06-2021

MBS Channel : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564

18-06-2021

การอบรม หลักสูตร รวยสู้วิกฤตยุคโควิด 19 กับการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในตลาดหุ้น

21-05-2021

ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมเพื่อใช้บริหาร อปท.

21-05-2021